Algemene Voorwaarden

  1. Home
  2. Algemene Voorwaarden

Vaco voorwaarden

Artikel 1 Geldigheid van deze voorwaarden.

1-1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten aangegaan door Autobandencentrum De Vries vof te Leeuwarden, hierna te noemen Autobandencentrum.

1-2 Bijzondere, van de voorwaarden van Autobandencentrum afwijkende bepalingen, zijn slechts bindend indien deze uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.

Artikel 2 Algemene voorwaarden van contractpartners en/of derden.

2-1 Autobandencentrum aanvaardt slechts de toepasselijkheid van algemene voorwaarden van contractpartners en/of derden als deze uitdrukkelijk en schriftelijk worden overeengekomen.

2-2 Eventuele toepasselijkheid van vorengenoemde algemene voorwaarden laten echter de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Autobandencentrum onverlet, tenzij deze strijdig zijn met die algemene voorwaarden van contractpartners en/of derden.

2-3 Algemene voorwaarden worden slechts door Autobandencentrum aanvaard onder  bovengenoemde condities en vinden slechts toepassing op de daarvoor bestemde transactie. Latere transacties zullen niet automatisch wederom afgehandeld worden via die inkoopvoorwaarden.

Artikel 3 Aanbiedingen.

3-1 Alle aanbiedingen en/of offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. De opgegeven prijzen zijn dagprijzen en gelden voor levering af bedrijf of magazijn va Autobandencentrum, voor particulieren inclusief omzetbelasting en eventuele verwijderingsbijdrage en voor bedrijven exclusief omzetbelasting en eventuele verwijderingsbijdrage.

3-2 Gegevens in publicaties verstrekt door Autobandencentrum zijn aan wijziging onderhevig zonder voorafgaand bericht, zij binden Autobandencentrum niet.

Artikel 4 Afspraken

Afspraken of overeenkomsten met ondergeschikte leden van het personeel van Autobandencentrum binden hem niet, voor zover ze door Autobandencentrum niet zijn bevestigd. Als ondergeschikt personeel zijn in dit verband te beschouwen alle werknemers en medewerkers die geen procuratie hebben.

Artikel 5 Overeenkomst.

5-1 De overeenkomst van koop en verkoop van goederen, wordt eerst bindend voor Autobandencentum door zijn bevestiging.

5-2 Elke met Autobandencentrum aangegane overeenkomst bevat de ontbindende voorwaarde dat hem van voldoende kredietwaardigheid van de opdrachtgever zal blijken, zulks uitsluitend te zijner beoordeling. Opdrachtgever zal toestaan dat Autobandencentrum zonodig informatie betreffende hem opvraagt.

5-3 Gegevens betreffende het aangebodene zoals eigenschappen, maten, kleur enz, alsmede gegevens in drukwerken, tekeningen, afbeeldingen en via het internet e.d. door Autobandencentrum bij de aanbieding verstrekt, zijn voor hem niet bindend en worden te goeder trouw gegeven.

Artikel 6 Prijzen.

6-1 Alle overeenkomsten worden steeds afgesloten op basis van de op het tijdstip van afsluiting geldende prijzen (dagprijzen) en het principe op=op. Kosten voortvloeiende uit aanvullingen en/of wijzigingen van de opdracht zijn voor rekening van de opdrachtgever.

6-2 Prijslijsten en reclame materialen zijn aan wijzigingen onderhevig en binden Autobandencentrum niet.

6-3 Indien na de overeenkomst de prijzen van lonen, sociale lasten, omzetbelasting e.d. verhogingen ondergaan, ok al geschieden deze ingevolge reeds bij de aanbieding te voorziene omstandigheden, kunnen deze worden doorberekend. Indien zulks geschiedt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst hebben beide partijen het recht de overeenkomst te ontbinden.

6-4 Indien de prijsfluctuaties meer dan 5% bedraagt van de overeengekomen transactie, hebben beide partijen het recht om algehele verrekening te verlangen.

6-5 Bij reparatiewerkzaamheden worden vervangen onderdelen en/of materialen eigendom van Autobandencentrum, tenzij anders is overeengekomen.

Artikel 7 Gedeeltelijke levering.

Elke gedeeltelijke levering, waaronder mede wordt verstaan de levering van goederen van  een samengestelde order, kan worden gefactureerd; in een dergelijk geval moet betaling plaatshebben overeenkomstig het bepaalde in artikel “Betaling”.

Artikel 8 Emballage.

Indien noodzakelijk wordt emballage tegen kostprijs berekend en niet teruggenomen. De noodzakelijkheid van het gebruik van emballage is ter beoordeling van Autobandencentrum.

Artikel 9 Aanbetaling.

Autobandencentrum is gerechtigd bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling van minimaal 25% te vragen. Indien door een toerekenbare tekortkoming in de nakoming gelegen aan de zijde van Autobandencentrum de overeenkomst wordt ontbonden heeft de opdrachtgever het recht op terugbetaling van de gedane aanbetaling, benevens schadevergoeding, zoals eerder in deze voorwaarden geregeld, waarvan in ieder geval de wettelijke rente over het door hem vooruitbetaalde bedrag deel uitmaakt.

Artikel 10 Leveringstermijnen.

10-1 De overeengekomen leveringstermijnen zijn geen fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient de opdrachtgever Autobandencentrum schriftelijk in gebreke te stellen.

10-2 De leveringstermijnen zijn vastgesteld in de verwachting dat er geen beletselen voor Autobandencentrum zijn de goederen te leveren.

10-3 Indien de opdrachtgever de goederen voor het object voor of op het overeengekomen tijdstip van levering niet in ontvangst neemt, word en de goederen of dat object voor zijn rekening en risico te zijner beschikking gehouden. In dergelijke gevallen kan Autobandencentrum stelling- c.q. opslagkosten aan de opdrachtgever in rekening brengen conform het in zijn bedrijf geldende tarief.

Artikel 11 Vervoer.

11-1 In geval van verzending geschiedt deze op de wijze als door Autobandencentrum aangegeven. Wenst de opdrachtgever een zending anders te ontvangen, zoals onder andere door de snel- of expresverzending, dan zijn de extra kosten hieraan verbonden voor zijn rekening. Door Autobandencentrum verzonden goederen worden onder rembours verzonden of de opdrachtgever dient deze bij vooruitbetaling te voldoen.

11-2 De opdrachtgever van de door Autobandencentrum verzonden goederen dient de verpakking en de inhoud bij ontvangst op beschadiging van welke aard dan ook te controleren. Indien er transportschade is dient dit direct bij aanlevering schriftelijk aan de vervoerder en aan Autobandencentrum te worden gemeld. Indien dit niet gebeurt komen de goederen niet meer in aanmerking voor eventuele vervanging of vergoeding. Indien er sprake is van fabrieksfouten dient de opdrachtgever binnen twee werkdagen na ontvangst schriftelijk met vermelding van het factuurnummer aan Autobandencentrum te melden.

Artikel 12 Werkzaamheden

12-1 Werkzaamheden worden uitgevoerd tegen de bij het bedrijf van Autobandencentrum geldende tarieven.

12-2 Autobandencentrum is gerechtigd, ongeacht het retentierecht, bij werkzaamheden van grotere omvang of speciale orders een vooruitbetaling te verlangen.

12-3 Indien na uitvoering van de aan Autobandencentrum opgedragen werkzaamheden en kennisgeving daarvan aan de opdrachtgever, het desbetreffende object niet binnen een week na laatstbedoeld tijdstip is afgehaald, is Autobandencentrum gerechtigd om stallingskosten in rekening te brengen conform het in zijn bedrijf geldende tarief.

Artikel 13 Uitbesteding werk aan derden.

Opdrachtgever machtigt Autobandencentrum om de opdracht door een door hem aan te wijzen derde, op een door hem gewenst tijdstip te laten uitvoeren.

Artikel 14 Meer- en minderwerk.

14-1 Het werk omvat alleen datgene, dat tussen partijen schriftelijk is overeengekomen.

14-2 De opdrachtgever heeft het recht voor of tijdens de uitvoering van het werk hierin wijziging op te dragen. Slechts meerwerk dat als zodanig en schriftelijk is opgedragen zal voor uitvoering en verrekening in aanmerking komen. Het gemis van een schriftelijke opdracht laat onverlet de aanspraken van de opdrachtgever op de uitvoering, respectievelijk van Autobandencentrum op de verrekening daarvan, indien en voor zover door andere middelen zal worden bewezen dat het meerwerk als zodanig is opgedragen.

14-3 Door Autobandencentrum te maken kosten welke hun oorzaak vinden buiten zijn schuld, kunnen aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Artikel 15 Bandenstalling.

15-1 Voor alle verzekeringen bij bandenstalling dient de opdrachtgever zelf te zorgen (ook voor brand- en diefstalverzekering) en door ondertekening van de opdracht Autobandencentrum te vrijwaren voor elke aansprakelijkheid.

15-2 De opdrachtgever is gehouden de aanwijzingen van of namens Autobandencentrum na te komen.

15-3 Indien de banden die langer dan vier jaren in de stalling staan zonder dat zij gewisseld worden zal Autobandencentrum de opdrachtgever alles in het werk stellen om deze nog eenmaal te benaderen met de mededeling dat de banden binnen 30 dagen dienen te worden afgehaald, daar deze anders aan Autobandencentrum komen te vervallen.

Artikel 16 Wijziging van de opdracht.

16-1 Wijzigingen in de oorspronkelijke order, van welke aard ook, schriftelijk of mondeling door of namens de opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend, worden de opdrachtgever extra in rekening gebracht.

16-2 Door de opdrachtgever, na het verstrekken van de opdracht, alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan, moeten door de opdrachtgever tijdig aan Autobandencentrum in kennis zijn gebracht. Worden de wijzigingen mondeling of per telefoon opgegeven dan is het risico voor de tenuitvoerlegging van de wijzigingen voor rekening van de opdrachtgever.

16-3 Aangebrachte wijzigingen kunnen tot gevolg hebben, dat de voor de veranderingen overeengekomen levertijd door Autobandencentrum buiten zijn verantwoordelijkheid wordt overschreden.

Artikel 17 Annuleren.

17-1 Indien de opdrachtgever de opdracht annuleert en/of de goederen weigert af te nemen, is hij verplicht de door Autobandencentrum reeds aangeschafte materialen en grondstoffen, al dan niet be- of verwerkt tegen de kostende prijs, inclusief lonen en sociale lasten aan te nemen en te betalen en is hij overigens jegens Autobandencentrum gehouden tot een volledige vergoeding van het reeds gepresteerde. Opdrachtgever zal eveneens aan Autobandencentrum als schadeloosstelling verschuldigd zijn het bedrag van 1/3 van de overeengekomen prijs. Opdrachtgever is voorts verplicht Autobandencentrum te vrijwaren tegen vorderingen van derden als gevolg van de annulering van de opdracht en/of weigering van de goederen.

17-2 Onverminderd het vermelde in het vorige lid van dit artikel behoudt Autobandencentrum zich alle rechten voor om volledige nakoming van de overeenkomst en/of volledige schadevergoeding te vorderen.

Artikel 18 Reclame.

18-1 Opdrachtgever is verplicht terstond na de levering van de goederen deze grondig te inspecteren op gebreken en bij aanwezigheid daarvan, Autobandencentrum terstond schriftelijk op de hoogte te brengen. Indien de opdrachtgever niet binnen 8 dagen na de dag van levering Autobandencentrum wijst op gebreken, die bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt, dan wordt de opdrachtgever geacht met de staat waarin het gekochte is geleverd, in te stemmen en vervalt ieder recht op reclame.

18-2 Autobandencentrum dient in staat te worden gesteld ingediende reclames te controleren. Bij overeenstemming zal een schriftelijke verklaring worden opgesteld die door beide partijen dient te worden ondertekend.

18-3 Indien de reclame naar het oordeel van Autobandencentrum juist is, zal hij hetzij een billijke schadevergoeding betalen tot ten hoogste de factuurwaarde van de geleverde goederen, hetzij de geleverde goederen gratis vervangen na terugzending daarvan in de originele toestand.

Artikel 19 Garantie.

19-1 Voor verkochte en geleverde goederen met fabriek- resp. importeurs- of groothandelgarantie gelden slechts de door deze leveranciers gestelde garantiebepalingen. Opdrachtgever kan uitsluitend aanspraak maken op garantie tegen overhandiging van de originele verkoopfactuur.

19-2 Gedurende een nader overeengekomen periode na uitvoering van de werkzaamheden verleent Autobandencentrum garantie op de uitvoering van deze werkzaamheden.

19-3 Montage, reparatie of enige andere aanpassing door derden doet de garantie op de goederen vervallen.

Artikel 20 Retentierecht.

Wanneer Autobandencentrum goederen van de opdrachtgever onder zich heeft, is hij gerechtigd deze goederen onder zich te houden tot voldoening van alle kosten die hij besteed heeft ter uitvoering van de opdracht, tenzij de opdrachtgever voor die kosten genoegzame zekerheid heeft gesteld.

Autobandencentrum heeft dit retentierecht eveneens op grond van eerdere overeenkomsten waaruit de opdrachtgever nog betalingen verschuldigd is.

Artikel 21 Aansprakelijkheid.

21-1 Autobandencentrum is niet aansprakelijk voor de kosten, schaden en interesten die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van:

a. Overmacht, zoals verder in deze voorwaarden is omschreven;

b. Daden of nalatigheden van de opdrachtgever, zijn ondergeschikten, dan wel andere personen die door of vanwege hem te werk zijn gesteld;

c. Nalatigheden van de opdrachtgever in het onderhoud van de geleverde zaken;

d. Normale slijtage aan de geleverde zaken ten gevolge van de inwerking van licht;

f. Enige andere van buiten afkomende oorzaak.

21-2 Aan het gebruik van winterbanden is een maximum snelheid verbonden die Autobandencentrum op verzoek van de opdrachtgever aan deze kenbaar zal maken. Wanneer de opdrachtgever zich niet aan deze snelheidsbeperking houdt, dan is Autobandencentrum niet aansprakelijk voor eventuele schade of letsel die daaruit voortkomt.

21-3 Autobandencentrum is slechts aansprakelijk, voor zover zijn verzekering dit dekt, dan wel tot maximaal de factuurwaarde, voor schade aan het werk, hulpstukken materiaal en materieel, alsmede aan het werk en/of eigendommen van de opdrachtgever en/of derden, voor zover ontstaan door schuld van Autobandencentrum of van hen, die door Autobandencentrum te werk zijn gesteld.

21-4 Autobandencentrum zal in beginsel niet gehouden zijn geleden bedrijf- en/of gevolgschade van een opdrachtgever te vergoeden zulks afhankelijk van de aard van de schuld.

21-5 Autobandencentrum is niet aansprakelijk voor enige schade aan voertuigen of door hem verkochte producten als het voertuig afwijkt van de standaard fabrieksuitvoering of van de standaard fabrieksspecificaties.

Artikel 22 Vrijwaring.

22-1 Opdrachtgever vrijwaart Autobandencentrum en/of zijn personeel voor alle vorderingen, ingeval Autobandencentrum een huur en/of vervangend vervoersmiddel ter beschikking stelt aan de opdrachtgever, tot een vergoeding van geleden schade en/of gemaakte kosten, daaronder begrepen boetes ten gevolge van verkeersovertredingen, welke voortvloeien of verband houden met het eigendom, het bezit, gebruik, verhuur of exploitatie van het vervoersmiddel ongeacht of een dergelijke vordering in of buiten rechte tegen Autobandencentrum wordt ingesteld.

22-2 Opdrachtgever vrijwaart Autobandencentrum tegen alle vorderingen door derden ten gevolge van schade welke gedurende de periode van het ter beschikking gestelde vervoersmiddel in bezit van opdrachtgever was/is zijn ontstaan aan derden. Wanneer Autobandencentrum aldus wordt aangeschreven tot vergoeding van geleden schade of gemaakte kosten, in de ruimste zin van het woord, verplicht opdrachtgever op eerste verzoek van autobandencentrum hem onmiddellijk schadeloos te stellen. Gedurende de huur- c.q. leenperiode zijn alle kosten van het vervoersmiddel waaronder brandstof, olie, stalling en dergelijke voor rekening van de opdrachtgever, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 23 Overmacht.

23-1 Buitengewone omstandigheden, zoals onder andere stormschade en andere natuurrampen, belemmering door derden, belemmering in het vervoer in het algemeen, gehele of gedeeltelijke werkstakingen, oproer, oorlog of oorlogsgevaar zowel hier te lande als in het land van herkomst van de materialen, uitsluitingen, verlies of beschadiging van goederen bij transport naar Autobandencentrum of de opdrachtgever, niet of niet tijdige levering van goederen door leveranciers van Autobandencentrum, ex- en importverboden, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, belemmerende maatregelen van enige overheid, brand, storingen en ongevallen in het bedrijf of in de middelen van vervoer van Autobandencentrum, dan wel in de middelen van vervoer van derden, het opleggen van heffingen of andere overheidsmaatregelen, die een wijziging in de feitelijke omstandigheden meebrengen, leveren voor Autobandencentrum overmacht op, die hem ontheffen van zijn verplichting tot levering zonder dat de opdrachtgever enigerlei recht op schadevergoeding van welke aard of hoe ook genaamd kan doen gelden.

23-2 Autobandencentrum is in deze of dergelijke gevallen gerechtigd, zulks geheel te zijner eigen beoordeling om de koopovereenkomst te annuleren of deze op te schorten, respectievelijk te wijzigen, totdat de buitengewone omstandigheden hebben opgehouden te bestaan, waarbij de opdrachtgever verplicht is de eventuele geleverde prestatie te betalen.

Artikel 24 Eigendomsvoorbehoud.

24-1Tot de koop/verkoop (inclusief eventuele schade, kosten en rente daaronder begrepen) heeft ontvangen, blijven de geleverde goederen, eigendom van Autobandencentrum.

24-2 Autobandencentrum heeft het recht deze goederen terug te vorderen en tot zich te nemen, indien de nalatige opdrachtgever zijn faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt of verkrijgt, op hem de schuldsaneringsregeling ingevolgde de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing wordt verklaard dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendommen c.q. vermogen wordt gelegd.

24-3 Alle daden van beschikking met betrekking tot de verkochte en geleverde goederen, zijn de opdrachtgever verboden, zolang hij niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

Artikel 25 Wanprestatie en ontbinding.

25-1 Indien de opdrachtgever op enigerlei wijze wanprestatie pleegt, zal hij daarvoor alleen reeds in gebreke zijn zonder dat enige ingebrekestelling vereist is. Onverminderd het bepaalde in het Burgerlijk Wetboek zal Autobandencentrum ingeval van wanprestatie het recht hebben zijn verplichtingen uit de gesloten overeenkomst op te schorten, de overeenkomst geheel of ten dele zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te verklaren, zulks te zijner keuze.

25-2 Partijen hebben het recht om de overeenkomst m et onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst per aangetekend schrijven te ontbinden indien:

a. De andere partij één of meer verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst niet nakomt en nadat aan hem een redelijke termijn is gegund om alsnog na te komen. Autobandencentrum heeft voorts ingeval opdrachtgever een of meer verplichtingen niet nakomt het recht, zulks ter zijner keuze, om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.

b. De andere partij faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt of verkrijgt, op haar de schuldsanderingsregeling ingevolge de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing wordt verklaard dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van haar eigendommen c.q. vermogen wordt gelegd.

c. De andere partij komt te overlijden, onder curatele wordt gesteld of wordt ontbonden.

d. De andere partij overgaat tot staking of overdracht van haar bedrijf of van plan is Nederland te verlaten.

25-3 Autobandencentrum is indien hij op lid 2 van dit artikel een beroep doet gerechtigd om enig bedrag verschuldigd door de opdrachtgever op grond van door Autobandencentrum reeds verleende diensten, zonder dat enige waarschuwing of ingebrekestelling vereist is in zijn geheel op te eisen, alles onverminderd het recht van Autobandencentrum op vergoeding van kosten, schade en interesten.

Artikel 26 Betaling.

26-1 Betalingen, ook die in termijnen, dienen contant of via pin te geschieden bij het indienen van de nota, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

26-2 Autobandencentrum is gerechtigd indien de betaling van het verschuldigde niet binnen de gestelde termijn door hem is ontvangen, aan de opdrachtgever een rende ad. 1,25% per maand te berekenen, gerekend vanaf de dag van verzending van de facturen.

26-3 Autobandencentrum is voorts gerechtigd, buiten de hoofdsom en rente om van de opdrachtgever alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, door de niet betaling veroorzaakt te vorderen, waaronder begrepen de kosten van advocaat, procureur, zaakwaarnemer, gerechtsdeurwaarder en incassobureau.

26-4 Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke zullen worden berekend overeenkomstig het rapport Voorwerk II dan wel indien dit Rapport niet langer actueel is, overeenkomstig de tarieven die door de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak alsdan redelijk zullen worden geacht. Tevens worden de buitengerechtelijke kosten verhoogd met alle kosten voor juridisch advies en bijstand.

22-5 Uit het enkele feit dan Autobandencentrum zich heeft verzekerd van de hulp van een derde blijkt de grootte en de gehoudenheid tot betaling van de buitengerechtelijke kosten.

Artikel 27 Toepasselijk recht.

Op alle door Autobandencentrum gesloten overeenkomsten en/of verrichte handelingen is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing; deze overeenkomsten en/of handelingen worden geacht in Nederland te zijn gesloten, respectievelijk verricht.

Artikel 28 Geschillen.

Alle geschillen voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten, daaronder begrepen de enkele invordering van het verschuldigde, zullen voor de Burgerlijke Rechter van de vestigingsplaats van Autobandencentrum, indien deze dit wenst, aanhangig worden gemaakt voor zover de Burgerlijke Rechter daartoe wettelijk bevoegd is.